Trong các thị trường tài chính truyền thống, các lệnh mua và bán được đặt trên một thị trường cụ thể được gọi là bids và asks. Bids là giá chào bán bằng đồng tiền cơ sở cho một đơn vị tài sản giao dịch, asks là giá bán do những người nắm giữ tài sản và muốn bán đặt ra. Vì vậy, asks sẽ là giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng bán tài sản của họ, hoặc số tiền tối thiểu mà họ muốn nhận được khi bán sản tài sản đó.

 

Trong orderbook của một sàn giao dịch, bid price cao nhất và ask price thấp nhất là giá đầu tiên được thực hiện khi nhà giao dịch sử dụng market order, nghĩa là lệnh bán market sẽ khớp với giá mua cao nhất và lệnh mua market khớp với giá chào bán thấp nhất.

 

Khoảng cách giữa giá chào bán thấp nhất và giá chào mua cao nhất được gọi là chênh lệch thị trường (spread). Một thị trường thanh khoản có xu hướng có mức chênh lệch nhỏ hơn vì các bên mua và bán được tạo thành từ nhiều orders hơn (nhiều người trên thị trường sẵn sàng order vào orderbook hơn).

 

Khi đặt lệnh limit order, một cá nhân có thể xác định giá yêu cầu cụ thể, nhưng nếu giá của họ không phải là thấp nhất, thì đó sẽ không phải là giá đầu tiên được thực hiện. Ngược lại, khi sử dụng market order, nhà giao dịch không thể đặt giá chào bán theo cách thủ công và lệnh của họ sẽ được khớp ngay lập tức theo giá tốt nhất hiện có (khớp với giá mua cao nhất của orderbook).