Được gọi là sự kiện Thiên Nga Đen, ở dạng đơn giản nhất nó là một sự kiện xảy ra bất ngờ và có tác động đáng kể.

 

Lịch sử của Black Swan Theory - hay Lý thuyết về các sự kiện Thiên nga đen bắt nguồn từ một cách diễn đạt bằng tiếng Latinh vào thế kỷ thứ 2 của nhà thơ La Mã Juvenal, khi ông mô tả một điều gì đó như sau: “rara avis in terris nigroque simillima cygno”.

 

Thành ngữ Latinh này được dịch là "một loài chim quý hiếm ở các vùng đất và rất giống thiên nga đen". Ban đầu khi cụm từ này được sử dụng lần đầu tiên, người ta cho rằng thiên nga đen không tồn tại.

 

Black Swan Theory được phát triển thêm bởi nhà thống kê và thương nhân Nassim Nicholas Taleb. Năm 2007, ông xuất bản cuốn sách có tựa đề The Black Swan: The Impact of Highly Improbable (Tác động của khả năng rất khó xảy ra), trong đó giải thích và chính thức hóa Black Swan Theory.

 

Theo Taleb, các sự kiện Thiên nga đen thường tuân theo ba thuộc tính:

 

  • Thiên nga đen là một ngoại lệ. Nó nằm ngoài dự đoán thông thường và kết quả là không gì trong quá khứ có thể dùng để đoán trước được.
  • Nó luôn mang một tác động cực đoan hoặc đáng kể.
  • Một sự kiện Thiên nga đen, mặc dù là một sự kiện ngoại lai và không thể đoán trước, nhưng chắc chắn sẽ có một lời giải thích hợp lý được đưa ra sau lần đầu tiên xảy ra, khiến loại sự kiện đó có thể giải thích và dự đoán được.

 

Ví dụ về các sự kiện Thiên nga đen trước đây như Taleb mô tả là sự phát triển của internet, máy tính cá nhân, sự tan rã của Liên Xô và các cuộc tấn công ngày 11/9/2001 vào toà tháp đôi ở Mỹ.