Decentralized Autonomous Organization (DAO) hay Tổ chức tự quản phi tập trung, là một loại tổ chức được quản lý bởi các hợp đồng thông minh trên blockchain, không có sự can thiệp của bất kỳ tổ chức trung tâm nào.

 

Các quyết định trong DAO được thực hiện thông qua quá trình bỏ phiếu dựa trên quyền sở hữu token. Các thành viên sở hữu token DAO có quyền bỏ phiếu về các quyết định quan trọng như việc đầu tư vào dự án nào, cách phân phối nguồn lực, và các quyết định chiến lược khác.

Hình minh hoạ về DAO

DAO mang lại lợi ích đáng kể trong việc tạo ra sự minh bạch và quản lý dựa trên cộng đồng, nhưng cũng có những thách thức về mặt quản lý và an ninh.