Dollar-cost averaging (DCA) là một chiến lược đầu tư mà người đầu tư phân chia tổng số tiền họ muốn đầu tư vào một loại hình tài sản cố định qua nhiều lần mua vào những thời điểm khác nhau, thay vì mua hết một lần. Mục đích của việc này là để giảm ảnh hưởng của biến động giá trên tổng số tiền đầu tư.

 

Ví dụ, thay vì mua 1000 đơn vị của một loại crypto cùng một lúc, một người đầu tư có thể quyết định sử dụng DCA để mua 100 đơn vị mỗi tháng trong 10 tháng. Bằng cách làm như vậy, người đầu tư đó có thể giảm ảnh hưởng của sự biến động giá ngắn hạn trên tổng số tiền đầu tư của mình.

Định nghĩa của DCA được bắt đầu từ nước ngoài