ERC-20 là một tiêu chuẩn token trên nền tảng Ethereum. ERC là viết tắt của Ethereum Request for Comments và số sau đó (20 hoặc 721) đại diện cho số định danh duy nhất của tiêu chuẩn.

 

ERC-20 được xem là tiêu chuẩn phổ biến nhất cho token Ethereum. ERC-20 định rõ một tập hợp các quy tắc mà mọi token Ethereum cần phải tuân thủ để có thể tương tác một cách linh hoạt với các dự án, dịch vụ và các token khác trên nền tảng Ethereum. Các token ERC-20 thường được sử dụng trong việc gây quỹ cho các dự án, làm token tiện ích cho các dịch vụ, hoặc đại diện cho một loại tài sản kỹ thuật số.