ERC-721 là tiêu chuẩn cho các Non-Fungible Tokens (NFTs) trên Ethereum. Mỗi token ERC-721 là duy nhất và không thể thay thế được (không đồng nhất), nghĩa là không có hai token ERC-721 nào giống nhau. Điều này giúp tạo ra các tài sản kỹ thuật số có thể sở hữu duy nhất, như các món đồ trong trò chơi hoặc các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.