Forced (Bị ép buộc) có thể có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Trong một ngữ cảnh chung, "forced" chỉ đến việc bị buộc phải làm điều gì đó không tự nguyện. Trong ngữ cảnh giao dịch hoặc tài chính, "forced" thường được sử dụng trong các thuật ngữ như "forced liquidation", khi một tài khoản giao dịch bị buộc phải bán các tài sản để đáp ứng các yêu cầu về margin.