Fren là từ viết tắt thông dụng và thân mật của từ friend trong tiếng Anh, thường được sử dụng trong các cộng đồng trực tuyến như diễn đàn hoặc mạng xã hội. Nó không chứa bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào liên quan đến ngành công nghệ hoặc cryptocurrency. Đơn giản, nếu ai đó gọi bạn là fren, họ đang gọi bạn là bạn.