Một Full Node (Nút đầy đủ) trong mạng blockchain là một máy tính chạy phần mềm mạng (như Bitcoin Core) và có đầy đủ bản sao của toàn bộ sổ cái blockchain. Full node không chỉ giữ bản sao của blockchain hiện tại, mà còn thực hiện việc kiểm tra và xác nhận tất cả các giao dịch mới và các khối mới, đảm bảo rằng chúng tuân thủ các quy tắc của mạng. 

 

Full node cũng có thể retransmit dữ liệu đến các nút khác trong mạng, giúp duy trì việc chia sẻ thông tin trên toàn mạng. Đó là một phần quan trọng của hệ thống phân quyền và bảo mật của blockchain.