Fundamental Analysis (FA) có nghĩa là Phân Tích Cơ Bản. Đây là phương pháp đánh giá giá trị thực tế của một công ty, cổ phiếu, hoặc tài sản bằng cách xem xét các yếu tố cơ bản như lợi nhuận, doanh thu, vị thế cạnh tranh và các yếu tố kinh tế khác. 

 

Trong lĩnh vực crypto, phân tích cơ bản có thể bao gồm việc xem xét nguồn gốc, nhóm phát triển, công nghệ sử dụng, cung cấp và tiềm năng ứng dụng của một token hoặc coin.