Trong ngữ cảnh của Ethereum và một số blockchain khác, "gas" là một đơn vị đo lường cho công việc mà mạng lưới phải thực hiện để thực hiện một giao dịch hoặc thực thi một hợp đồng thông minh. 

 

Gas được dùng để tính phí giao dịch, với mục đích ngăn chặn việc gửi quá nhiều giao dịch không cần thiết hoặc việc tạo ra các hợp đồng thông minh phức tạp đến mức quá tải mạng lưới. Mỗi hoạt động trong Ethereum đều có một chi phí gas cố định.