Gas limit là thuật ngữ dùng trong Ethereum để chỉ mức tối đa gas mà bạn sẵn lòng chi trả cho một giao dịch hoặc một lệnh gọi hợp đồng thông minh. Điều này giúp người gửi có thể kiểm soát được mức phí tối đa họ sẵn lòng chi trả, bởi vì phí giao dịch cuối cùng sẽ không vượt quá "gas limit" nhân với "gas price".

 

Nếu bạn đặt mức gas limit quá thấp, giao dịch của bạn có thể không được thực hiện do không đủ gas để hoàn thành. Nếu bạn đặt mức gas limit quá cao nhưng giao dịch chỉ dùng một phần gas, phần gas không dùng hết sẽ được trả lại.