Genesis block, còn được gọi là khối số 0, là khối đầu tiên trong một chuỗi blockchain. Nó là khối duy nhất không theo sau bất kỳ khối nào khác. Genesis block chứa giao dịch đầu tiên của một blockchain, thường được tạo bởi nhà sáng lập hoặc nhóm phát triển của cryptocurrency. Ví dụ, trong Bitcoin, genesis block được cho là khởi tạo bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2009.