Gwei là một đơn vị của Ether (ETH), đồng tiền của mạng lưới Ethereum. Nó là viết tắt của gigawei, hoặc tỷ wei. Wei là đơn vị nhỏ nhất của Ether, giống như cent là đơn vị của đô la.

 

1 Ether bằng 1 tỷ (1,000,000,000) Gwei, do đó, Gwei thường được dùng để tính toán phí giao dịch và phí gas trong Ethereum, vì nó thuận tiện hơn khi so sánh với việc dùng Ether.