Hash là thuật ngữ để chỉ một hàm số toán học cố định, chuyển đổi một lượng dữ liệu đầu vào (không giới hạn kích cỡ) thành một chuỗi ký tự cố định (có giới hạn kích cỡ). Trong blockchain, hash được dùng để tạo ra một định danh duy nhất cho mỗi giao dịch và khối dữ liệu.