Hash rate, hoặc tốc độ hash, là đơn vị đo lường sức mạnh xử lý của mạng lưới Bitcoin (hoặc bất kỳ mạng lưới cryptocurrency nào khác). Nói cách khác, hash rate cho biết số lần mà mạng lưới có thể thử thực hiện hàm hash mỗi giây.