Initial Public Offering (IPO) là quá trình mà một công ty tư nhân đưa cổ phiếu của mình lên sàn giao dịch lần đầu tiên. Mục đích của việc này thường là để gây quỹ cho hoạt động kinh doanh hoặc mở rộng doanh nghiệp.

 

Trước khi một công ty có thể tiến hành IPO, nó phải hoàn thành một loạt các bước phức tạp bao gồm việc chuẩn bị và nộp các tài liệu về tình hình tài chính của công ty cho các cơ quan quản lý, như Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch (ở Mỹ, đó là SEC và các sàn giao dịch như NYSE hoặc NASDAQ).

 

Sau khi IPO, công ty trở thành một công ty công khai, cổ phiếu của nó có thể được mua và bán trên sàn giao dịch công khai. Cổ đông công ty có quyền tham gia vào quyết định của công ty thông qua việc bầu chọn và họ cũng có quyền nhận cổ tức nếu công ty chia cổ tức.