Interoperability trong ngành công nghệ thông tin nói chung và blockchain, cryptocurrency nói riêng, nói đến khả năng của các hệ thống khác nhau (như các blockchain riêng biệt) để tương tác và trao đổi thông tin với nhau một cách mượt mà.

 

Trong ngữ cảnh của blockchain và crypto, interoperability cho phép token hoặc dữ liệu di chuyển tự do giữa các chuỗi khác nhau. Ví dụ, một hệ thống interoperable sẽ cho phép một người dùng gửi một loại token từ một chuỗi blockchain (như Ethereum) đến một chuỗi khác (như Binance Smart Chain) mà không cần trung gian.

 

Interoperability là một khía cạnh quan trọng của các dự án blockchain và crypto hiện đại, vì nó giúp tăng cường tính chất mở, tính linh hoạt, và tính bền vững của hệ sinh thái blockchain nói chung.