Trong thế giới crypto, đặc biệt là các trader, từ Isolated thường được sử dụng để chỉ chế độ margin Isolated, hay còn được gọi là Isolated Margin Mode.

 

Trong chế độ này, margin được cung cấp cho mỗi vị trí giao dịch cụ thể (position) được tính toán và quản lý riêng lẻ, tức là được "cô lập" so với các vị trí giao dịch khác. Nếu một vị trí giao dịch bị thua lỗ nặng, thì chế độ margin Isolated sẽ giới hạn rủi ro tới số margin được đặt cho vị trí giao dịch đó mà thôi.

 

Điều này khác với chế độ Cross Margin (margin chéo), trong đó margin của tất cả các vị trí giao dịch được tổng hợp lại và quản lý như một tổng thể, và một vị trí giao dịch thua lỗ có thể ảnh hưởng đến margin của các vị trí khác.