Layer 1 là kiến trúc cơ sở của một mạng blockchain, nói cách khác, đó chính là công nghệ nền tảng mà các giao dịch blockchain và các ứng dụng khác nhau hoạt động trên đó. Layer 2 cũng là các giao thức được xây dựng trên layer 1.

 

Layer 1 bao gồm các giao thức xác định hoạt động của mạng và đối với blockchain, các giao thức này thường bao gồm các khía cạnh như là thuật toán đồng thuận (POW hay POS chẳng hạn), quy trình xác thực giao dịch và phương pháp lưu trữ dữ liệu.

 

Ví dụ về các Layer 1 nổi tiếng như là:  Ethereum, Binance Smart Chain, Solana.

Minh hoạ về các layer