Layer 2 là các giao thức được xây dựng trên các blockchain Layer 1 đã tồn tại trước đó. Mục đích của các giao thức này là giải quyết vấn đề liên quan tới tốc độ giao dịch và các khó khăn trong việc scaling trong crypto.

 

Ví dụ, Bitcoin và Ethereum vẫn không thể xử lý vài ngàn giao dịch trên giây được và điều này không có lợi cho việc phát triển lâu dài đối với thị trường. Từ đó sinh ra nhu cầu tăng TPS lên trước khi các mạng blockchain này có thể được sử dụng ở quy mô lớn và rộng rãi hơn.

 

Tức là, thuật ngữ Layer 2 là việc đề cập tới các giải pháp được dùng để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của blockchain. Hai ví dụ lớn và dễ thấy nhất là Bitcoin Lightning Network và Ethereum Plasma. Mặc dù có cơ chế hoạt động và đặc điểm khác nhau, hai giải pháp này đều cố giải quyết chung một vấn đề là tăng lượng TPS( Transaction per second) - Số giao dịch trên giây trên các blockchain.

 

Nhìn rộng hơn thì Layer 2 chính là việc tạo ra một framework thứ 2, nơi mà các giao dịch trên blockchain có thể diễn ra độc lập với layer 1. Vì lý do này, Layer 2 cũng có thể được gọi là các giải pháp mở rộng quy mô off-chain.

 

Lợi ích chính của sử dụng giải pháp off-chain là chain chính không cần phải thay đổi cấu trúc của chain. Các giao dịch thực hiện trên Layer 2 sẽ được xử lý như là một layer tách biệt chứ không phải xử lý trực tiếp trên layer 1. Việc có thêm một layer mới giúp tăng TPS và khả năng scale đồng thời giảm gánh nặng lên các Layer 1.

 

Nói cách khác, một số lượng lớn công việc thực hiện trên layer 1 có thể được chuyển sang layer 2. Cho nên trong khi đó layer 1 cung cấp việc bảo mật cho giao dịch, layer 2 cung cấp giải pháp tăng tốc độ giao dịch và có thể thực hiện hàng trăm hoặc nhiều ngàn giao dịch trong 1 giây.

Minh hoạ về các layer