Maximum Supply (Cung tối đa) chỉ số lượng tối đa đồng coin hoặc token mà một dự án đó có thể tạo ra. Có nghĩa là một khi chạm max supply, sẽ không có đồng coin mới nào được mint,đào hoặc được làm ra nữa.

 

Thường thì max supply sẽ được giới hạn bởi giao thức của dự án đó. Do đó, cung tối đa và ban hành token mới thường được xác định tại Genesis block(block đầu tiên của mạng lưới) theo như mã nguồn của dự án đó( và theo đó cũng xác định các chức năng khác của mạng lưới).

 

Đặt tỷ lệ phát hành ổn định cùng với nguồn cung tối đa được xác định trước có thể có giá trị rất lớn trong việc kiểm soát tỷ lệ lạm phát của đồng crypto, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng giá lâu dài của tài sản. 

 

Nói chung, khi đạt đến nguồn cung tối đa, sẽ có ít token hơn trên thị trường. Điều này cũng sẽ dự báo được việc có thể sẽ xảy ra sự khan hiếm thị trường, cuối cùng dẫn đến tình trạng giảm phát.( hay tình trạng 0% lạm phát).

 

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp có một số đồng crypto không có cung tối đa, nghĩa rằng nó có thể được đào hoặc mint liên tục. Ethereum là ví dụ của đồng crypto không có cung tối đa. Cung của Ethereum tăng liên tục do liên tục có các block mới được tạo ra.