Merkle Tree là một cấu trúc dữ liệu trong khoa học máy tính và ngành mật mã học. Trong blockchain thì nó được sử dụng để xác nhận và xử lý một cách hiệu quả lượng lớn data.

 

Trong một Merkle tree, mọi mảnh dữ liệu( như một giao dịch trong một block trên một blockchain) được hashed, nghĩa là nó được chuyển thành một dạng chuỗi các ký tự không thay đổi sử dụng thuật toán mật mã. Mỗi hash này ( hay còn gọi là leaf nodes) được cặp và được hash lại với nhau. Quá trình này lặp đi lặp lại cho kết quả là các hash cho tới khi chỉ còn một hash, hay "rễ Merkle" hay còn gọi là root hash.

 

Chức năng chính của Merkle tree là nó cực kỳ hữu dụng trong việc xác minh xem một phần dữ liệu cụ thể có thuộc trong một tập hợp nào đó hay không. Bạn chỉ cần so sánh một số lượng nhỏ các hash, thay vì so sánh tất cả các phần của dữ liệu. Điều này đặc biệt hữu ích trong blockchain, nơi mà việc xác thực các giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả là rất quan trọng.

 

Trong trường hợp Bitcoin blockchain chẳng hạn:

 

Ví dụ: Mỗi block bao gồm một Cây merkle của tất cả các giao dịch trong block đó.Bằng việc kiểm tra "Merkle path" (một chuỗi các hash nhất định dẫn từ các giao dịch đến rễ Merkle), họ có thể xác minh rằng là giao dịch này có nằm trong khối hay không mà không cần phải tải về và check tất cả các giao dịch trong khối đó( hay có khi là cả blockchain).

 

Hiểu về cấu trúc dữ liệu như Merkle tree có thể rất hữu dụng trong thế giới crypto. Merkle tree có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về cách mà blockchain bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và tính xác thực của giao dịch.