Metadata là data bao gồm thông tin về các data khác, như thông tin về các tính năng của một giao dịch cụ thể.

 

Trong thế giới crypto và công nghệ blockchain, metadata là thuật ngữ chỉ các dữ liệu ngoài hoặc thông tin được thêm vào giao dịch hoặc một block, ngoài data chính ra (như người gửi, người nhận, số lượng crypto được gửi…):

 

Metadata có thể bao gồm một số các thông tin sau như:

 

  • Mốc thời gian : Ngày và giờ mà giao dịch được tạo hoặc khi mà block đó được add vào chain
  • Thứ tự block: Vị trí của block trên blockchain.
  • Input và Output của giao dịch: Chi tiết về nguồn gốc của số crypto được chuyển tới (Input) hoặc số crypto đó đi đâu(output).

 

Metadata rất quan trọng trong quá trình hoạt động của blockchain, vì metadata giúp xác minh được tính hiệu lực của giao dịch và cũng có thể cung cấp thêm các thông tin về hành vi và khuôn mẫu của giao dịch đó.