Multisig Wallet (Ví đa chữ ký) là ví tiền điện tử yêu cầu nhiều chữ ký — thay vì chỉ một — để thực hiện mỗi giao dịch. Các chữ ký được liên kết với các private mật mã khác nhau, trong khi một ngưỡng khóa xác định phải ký một giao dịch để xác thực nó.

 

Quy trình làm việc của ví multisig giống nhau bất kể số lượng người ký. Bất kỳ bên nào tham gia ví multisig đều có thể bắt đầu giao dịch được ký bằng private của họ. Tuy nhiên, giao dịch được hiển thị ở trạng thái đang chờ xử lý cho đến khi các bên khác ký vào đó.

 

Ví Multisig có thể triển khai thiết lập N-of-N trong đó tất cả các bên ký kết phải xác thực giao dịch trước đó. Ví dụ tương tự là phương pháp 2 trên 2 trong đó hai bên phải xác thực một giao dịch để nó được coi là hợp lệ.

 

Ngoài ra, cài đặt N-of-M yêu cầu một tập hợp con người ký cụ thể để phê duyệt giao dịch. Lấy ví 3 trên 4 làm ví dụ, ba trong số bốn người ký phải xác thực giao dịch để nó được thực thi.

 

Trong cả hai trường hợp, điều cần thiết là phân phối quyền truy cập private key nhiều chữ ký giữa các tổ chức riêng biệt. Thiết lập nhiều chữ ký trong đó một thực thể duy nhất giữ nhiều private key và lưu trữ chúng ở một vị trí về cơ bản giống như ví một key. Kịch bản lý tưởng là cấp quyền truy cập vào các tổ chức theo cách mà một vi phạm bảo mật không dẫn đến mất hai hoặc nhiều key.

 

Nhiều blockchain tích hợp chức năng cho phép người dùng triển khai ví đa chữ ký. Các sàn giao dịch và người giám sát tiền điện tử cũng triển khai ví multisig và lưu trữ các private liên quan ở nhiều địa điểm khác nhau để bảo vệ tài sản của khách hàng.

 

Khi được sử dụng đúng cách, ví multisig sẽ cung cấp tính bảo mật cao hơn bằng cách loại bỏ rủi ro lỗi duy nhất liên quan đến việc có một private key. Điều này gây khó khăn cho tin tặc trong việc đánh cắp tiền từ ví vì chúng phải có các khóa khác nhau để hoàn thành bất kỳ hành động nào.

 

Một số nhà đầu tư quan tâm đến bảo mật có thể chọn sử dụng ví multisig như một lớp bảo mật bổ sung cho ví lạnh. Việc triển khai như vậy có nghĩa là người dùng phải hoàn thành một số bước để cho phép chuyển giao và có thể chọn mở rộng trách nhiệm cho bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như thành viên gia đình hoặc luật sư.