NFT là một dạng token hoá tài sản kỹ thuật số hoặc tài sản ngoài đời thật. NFT hoạt động như là một minh chứng có thể kiểm tra được về tính xác thực, quyền sở hữu trong một mạng blockchain. NFTs không thể hoán đổi và do đó, NFT cũng độc nhất về mặt số lượng.

 

Ví dụ về tính độc nhất: Bạn có thể đổi tờ 500k này lấy một tờ 500k khác do tính đồng nhất của tiền, tiền tệ có thể trao đổi vì chúng được xác định theo giá trị chứ không phải tính duy nhất.

 

Trong khi đó NFT không thể hoán đổi cho nhau bởi vì mỗi NFT có một mã nhận dạng riêng biệt và duy nhất, làm cho mỗi một NFT là độc nhất.

Bored Ape là một trong những NFT collection nổi tiếng nhất