NFT FLoor Prices (Giá sàn NFT) là giá thấp nhất mà một NFT được list trong một collection và được xem là thước đo để đo lường liệu rằng collection này có đáng giá hay không. Nó cho buyer biết số tiền tối thiểu mà buyer cần bỏ ra để sở hữu một NFT trong một dự án nhất định.