Trong ngữ cảnh Blockchain và Crypto, node là thuật ngữ chỉ bất kỳ một máy tính nào tham gia vào mạng lưới blockchain. Mỗi node giữ một bản copy của sổ cái (ledger) và có thể đóng góp vào chức năng của mạng theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào vai trò của node đó.