Order book là danh sách các lệnh mua và lệnh bán hiện tại của một tài sản nhất định.