Ordinals là một trong những phát kiến gần đây của mạng Bitcoin cho phép người dùng có thể ghi dữ liệu trên từng satoshi, đơn vị nhỏ nhất của BTC. Có thể bao gồm smart contracts, cho phép những dữ liệu được ghi trên các satoshis này hoạt động tương tự như một NFTs (Non-Fungible Tokens). 

 

Cách ghi dữ liệu này trở thành hiện thực với bản nâng cấp Segwit vào năm 2017 và bản Taproot upgrade vào năm 2021 cho mạng Bitcoin. Không giống như các NFTs truyền thống đa phần dựa trên Ethereum hoặc BNB chain và có thể bao gồm dữ liệu off-chain, Ordinal có thể ghi tất cả dữ liệu trực tiếp lên on-chain. Phát kiến này được sử dụng rất nhiều sau 2023.