Price action nói về việc sự chuyển động của giá theo thời gian, được biểu thị bằng chart.

 

Price action còn để chỉ về phương pháp giao dịch dựa trên phân tích diễn biến, hành động của giá trên biểu đồ, hay còn có thể gọi ngắn gọn là hành vi của buyer và seller trên thị trường.

 

Nó là nền tảng của tất cả các phân tích kỹ thuật được sử dụng trong các thị trường khác nhau bao gồm hàng hoá, cổ phiếu, trái phiếu, crypto vv… Các trader sử dụng price action để xác định xu hướng, sự hình thành và mô hình trong cấu trúc thị trường, để tìm kiếm các ý tưởng giao dịch tiềm năng. 

 

Các công cụ vẽ biểu đồ khác nhau như biểu đồ nến Nhật Bản, biểu đồ đường, biểu đồ thanh, cũng được sử dụng để phân tích price action.