Quantum computing (điện toán lượng tử) hoạt động sử dụng các hạt ở trạng thái chồng chất lên nhau. Các hạt này đại diện cho các qubits thay vì bits và có thể nhận giá trị 1,0 hoặc cả 2 liên tục.
 

Quantum computing (điện toán lượng tử) sử dụng qubits cho phép thực hiện các phép tính phức tạp mà máy tính cổ điển không thể làm được. Khả năng của qubits trong việc nhận giá trị 1, 0, hoặc cả hai cùng một lúc cho phép chúng xử lý thông tin nhanh hơn nhiều. 

 

Điều này mở ra cơ hội cho việc giải quyết các vấn đề khoa học và tài chính cực kì khó khăn, cũng như có thể thay đổi cách chúng ta thực hiện mã hóa và bảo mật trong lĩnh vực crypto và các ngành khác.