Return on Investment (ROI) là một  chỉ số dùng để đo lường khả năng thu được tiền lãi từ khoản đầu tư. Cũng có thể nói đây là một cách tính tỷ lệ lãi hoặc lỗ từ một khoản đầu tư so với số tiền bỏ ra. 

 

Công thức tính ROI= (Giá trị đầu tư hiện tại - Số tiền bỏ ra)/Số tiền bỏ ra. Được tính dưới dạng %.

 

Ví dụ: Bạn mua 1 BTC với giá $20000 giờ nó đã lên mức $40000, bạn bán đi, bạn thu được 40000 thì tức là ROI của bạn là 100%.