Roadmap là kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp nhằm đưa ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của một dự án cụ thể trong một mốc thời gian ước tính có thể linh hoạt.

 

Đối với các công ty start-up hoặc một sản phẩm mới nổi, lộ trình phải nêu rõ các mục tiêu và tầm nhìn của dự án, đồng thời đưa ra các mốc phát triển với ước tính thời gian sơ bộ để đạt được các mốc này.

 

Đối với nội bộ các công ty, roadmap được sử dụng như một tầm nhìn chiến lược để tập trung nhóm phát triển của dự án và cung cấp các mục tiêu và cột mốc rõ ràng để có thể hoàn thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

 

Đối với các nhà đầu tư, roadmap cho cái nhìn sâu sắc về định hướng và tầm nhìn cho dự án, đồng thời đóng vai trò là thước đo cho sự tốc độ và sự thành công của sản phẩm đang phát triển.

 

Roadmap ở thị trường crypto thường được trình bày ở dạng đơn giản hoá với sơ đồ dòng chảy hoặc các ô có thời gian hoàn thành sơ bộ, cho biết các giai đoạn phát triển khác nhau và cột mốc quan trọng của sản phẩm.