Satoshi là đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin. Tương đương với một phần trăm triệu của Bitcoin hay là 0.00000001 BTC. Ngược lại, một Bitcoin tương đương với 100 triệu Satoshi.

 

Đơn vị Satoshi được đặt tên theo người được cho là người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto.