Security Audit (Kiểm toán bảo mật) là một cách đánh giá có hệ thống cho các công ty, ứng dụng, cơ sở dữ liệu nhằm đánh giá sự an toàn và mạnh mẽ của các công ty đó. Quá trình này rất quan trọng để xác định các lỗ hổng, đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn tài sản và bảo vệ dữ liệu của tài sản.

 

Ở thị trường crypto, audit liên quan đến việc đánh giá các smart contract hoặc code blockchain để phát hiện các lỗi có thể xảy ra. Nói chung là, audit dùng để đánh giá liệu tổ chức được audit này có các biện pháp bảo mật cần thiết và các biện pháp này có an toàn hay không.