Trong crypto, snapshot là bản record ghi lại trạng thái của blockchain tại một thời điểm cụ thể, ghi lại các chi tiết như giao dịch, số dư, phí và metadata được liên kết với tất cả các địa chỉ ví.

 

Snapshot rất quan trọng trong quá trình airdrop, hard fork và IEO. Trong airdrop, snapshot giúp xác định số dư token của từng địa chỉ để tiến hành quy trình phân phối token, Trong hard fork, Snapshot đánh dấu khối mà tại đó chain ban đầu được sao chép trước khi tạo chuỗi mới độc lập.

 

Đối với các IEO, giống như Binance Launchpad, snapshot ghi lại số dư BNB(Binance Coin) do người tham gia nắm giữ,đôi khi được tính trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể.