Source code (Mã nguồn) đề cập đến một tập hợp các dòng code, chịu trách nhiệm xác định cách mà phần mềm sẽ hoạt động dựa trên danh sách các hướng dẫn và các lệnh xác định.

 

Về bản chất, mã nguồn là trạng thái chính của một phần mềm tại thời điểm nó được viết ban đầu. Trong khi dev, mã nguồn là giai đoạn mà các dev có thể đọc, nhận xét và sửa đổi, điều chỉnh trước khi hoàn thiện.