State channel là một kênh giao tiếp hai chiều giữa user và node trên mạng lưới hay giữa user và dịch vụ. Thường là các blockchain “Layer 2” cho phép giao dịch off-chain.

 

Những người tham gia sẽ mở một channel và lock coin của mình lại, sau đó thực hiện một số lượng giao dịch không giới hạn giữa những người tham gia channel ngoài blockchain chính, sau đó đóng channel bằng cách gửi trạng thái cuối cùng cho blockchain, và sẽ được giải quyết dựa trên kết quả ròng.

 

Điều này làm cho giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn.