Support (Vùng hỗ trợ) là mức mà giá của tài sản được giữ, ngăn chặn giá không đi xuống nữa. Vùng hỗ trợ xảy ra khi có một lực mua lớn tại một vùng giá nhất định, hình thành một bức tường làm cho rất khó để giá của một tài sản có thể giảm xuống sâu hơn.

 

Tương tự, vùng hỗ trợ hoạt động như một mức sàn, bởi vì nó được hình thành nên một lượng lớn các buyer tập trung mua ở một vùng giá đó. Cho nên chúng ta có thể xem là vùng hỗ trợ chỉ có thể thủng khi có một lực bán lớn hơn cả lực mua tại vùng hỗ trợ, khi đó giá mới có thể đi xuống tiếp.