Ticker là biểu tượng hay chữ cái tượng trưng cho một coin hoặc một sàn nào đó (thường là chữ cái in hoa) . Ví dụ : ETH.