Total Value Locked (TVL) là lượng tài sản đang được giữ trong một dự án DEFI nào đó. Được tính bằng cách xác định tổng giá trị của tất cả tài sản bị lock trên dự án đó, được chuyển đổi thành một đơn vị tiêu chuẩn như USD.

 

TVL rất quan trọng vì nó có thể cung cấp thông tin chi tiết về độ lớn mạnh của dự án DeFi và TVL càng cao thì càng có nhiều sự tin tưởng hơn vào nền tảng đó, đồng thời cũng cho thấy độ nhiều của mức thanh khoản có sẵn để giao dịch, vay/cho vay hoặc swap tài sản.