Traditional Finance (Tradfi) có thể hiểu là Tài chính truyền thống. Đây là hệ thống tài chính mà chúng ta đã biết đến và sử dụng trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm các ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác mà không liên quan đến blockchain hay crypto. Trong mô hình này, mọi hoạt động tập trung quản lý và tuân thủ theo quy định của pháp luật, hưởng lợi từ sự bảo vệ của pháp luật và xoay quanh khái niệm về tiền tệ pháp định.

 

Ví dụ, các dịch vụ tài chính hàng ngày mà user sử dụng, như gửi tiền, vay tiền từ ngân hàng, mua chứng khoán thông qua các công ty chứng khoán, hoặc mua bảo hiểm, đều thuộc lĩnh vực tài chính truyền thống. Các thực thể tài chính này hoạt động theo cơ chế tập trung, có nghĩa là các hoạt động của họ được quản lý bởi một số người lãnh đạo, các cán bộ quản lý được tuyển dụng và bổ nhiệm. Để sử dụng các dịch vụ này, người dùng cần phải qua quá trình thẩm định, xét duyệt và cấp phép.