Txid (transaction ID) - Địa chỉ giao dịch là một dãy kí tự và số dùng để nhận dạng cho từng giao dịch trên blockchain. Và là một chuỗi ký tự duy nhất có thể được xác minh và thêm vào blockchain.

 

Khi một giao dịch được add vào blockchain, giao dịch đó sẽ được gán một TxID độc nhất bao gồm địa chỉ người gửi, địa chỉ của người nhận và số lượng tiền được gửi.