Undervalued trong tiếng Anh có nghĩa là Đánh giá thấp. Trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, một cổ phiếu, một tài sản hoặc một loại crypto được coi là undervalued nếu giá thị trường hiện tại của nó được cho là thấp hơn giá trị thực sự hoặc tiềm năng của tài sản đó.

 

Để có thể biết được loại tài sản sản người dùng muốn đầu tư là “undervalued” hay không, user có thể xem xét các báo cáo tài chính của dự án và phân tích các nguyên tắc, thông số cơ bản của nó, ví dụ như dòng tiền, lợi nhuận trên tài sản, tiềm năng tăng trưởng, tỉ lệ sinh lời, quản lí vốn, tình hình thị trường lúc bấy giờ, những dự án cạnh tranh… để xác định giá trị nội tại của crypto.