Verification Code là mã được gửi đến thiết bị thứ hai để đảm bảo danh tính của người login vào account. Được sử dụng để xác thực 2 bước (Two-factor Authentication)