Web 1.0, còn được gọi là Web đầu tiên, là thuật ngữ chỉ giai đoạn ban đầu của World Wide Web từ khi nó được giới thiệu vào khoảng năm 1991 đến cuối những năm 1990. Trong giai đoạn này, các trang web chủ yếu là ở dạng tĩnh và chỉ đọc, nghĩa là chúng không tương tác được và chủ yếu được sử dụng để truyền thông tin.

 

Các trang web Web 1.0 không hỗ trợ tương tác người dùng hoặc truyền thông hai chiều, và nội dung được tạo và chỉnh sửa bởi một số người sở hữu trang web hoặc quản lý trang web. Ví dụ về trang web Web 1.0 bao gồm các trang web đầu tiên như Yahoo!, Amazon.com.