Win rate trong ngữ cảnh của crypto market thường đề cập đến tỷ lệ hoặc phần trăm các giao dịch thành công so với tổng số giao dịch. Đây là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một chiến lược giao dịch hoặc một người giao dịch.

 

Ví dụ, nếu một người giao dịch đã thực hiện 100 giao dịch và 60 trong số đó đã tạo ra lợi nhuận, thì "win rate" của họ sẽ là 60%.